Новини

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 16 жовтня 2018 року

4 жовтня 2018

Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк»

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів

 Повне найменування та місцезнаходження товариства:Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк»,  Україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11.

Дата та  місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів:16 жовтня 2018 року о 10:30 год. за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц - зал.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного 

Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк”.

1. Про затвердження Передавального акту.

2. Про внесення змін до персонального складу комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк».

3. Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, які укладені з членами Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк».

 У відповідності до вимог Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» пропозиції до порядку денного Загальних Зборів не приймаються, матеріали загальних зборів акціонерам банку не надсилаються та надаються для ознайомлення на їх вимогу у робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження ПАТ “ВіЕс Банк”: Україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, є Голова комісії з реорганізації (комісії з припинення), Голова Правління ПАТ ”ВіЕс Банк" Походзяєва Ірина Вікторівна. Уповноваженою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, є Єпішина Ірина Віталіївна. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

         Для участі у Загальних Зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт). Довідки за телефонами у м. Львові  (032) 255 0254, (032) 297 0583. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк”: www.vsbank.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова комісії з реорганізації (комісії з припинення),

Голова Правління                                                                      Походзяєва І.В.