Новини

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2018 року

27 березня 2018

Шановний акціонере!

Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк»

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

 Повне найменування та місцезнаходження товариства:Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк»,  Україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів:27 квітня 2018 року о 09:00 годині у приміщенні  ПАТ «ВіЕс Банк» за адресою: Україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:реєстрація учасників зборів - 27 квітня 2018 року з 08.00 год. до 08.30 год. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:

23 квітня 2018 року (станом на 24.00 год.) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк”. 

1. Обрання членів лічильної комісії, Голови, секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк».

Проект рішення:

1.1. Обрати:

а) лічильну комісію для підрахунку голосів при голосуванні по питаннях порядку денного в кількості трьох осіб в такому складі:

- голова комісії – Марків Василь Дмитрович;

- член комісії – Локатир Лілія Іванівна;

- член комісії – Бандирський Андрій Стефанович.

б) Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк” – ХХХХХХХХХХХХХХ;

в) секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк” - Вархоляк Наталію Ярославівну.

2. Розгляд звіту Правління про результати діяльності  ПАТ «ВіЕс Банк»  за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Правління про результати діяльності  ПАТ «ВіЕс Банк» за 2017 рік.

3. Розгляд звіту Спостережної ради про результати діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3.1.          Затвердити звіт Спостережної ради про результати діяльності  ПАТ «ВіЕс Банк» за 2017 рік.

4. Розгляд звіту (висновків) Ревізійної комісії про результати діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1.          Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії про результати діяльності  ПАТ «ВіЕс Банк» за 2017 рік.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

5.1.          Прийняти до уваги висновок (звіт) зовнішнього аудиту річної фінансової звітності Банку за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту ПАТ «ВіЕс Банк» за 2017 рік.

Проект рішення:

6.1.          Затвердити річний звіт ПАТ «ВіЕс Банк» за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ВіЕс Банк» за 2017 рік, затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік, прийняття рішення про строк і порядок виплати дивідендів за 2017 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити фінансовий результат (прибуток) ПАТ «ВіЕс Банк» за 2017 рік в сумі
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ грн.

7.2. Направити прибуток за 2017 рік в сумі ХХХХХХХХХХХХХ до резервного фонду ПАТ «ВіЕс Банк».  

7.3. Направити прибуток ПАТ “ВіЕс Банк” за 2017 рік в розмірі ХХХХХХХХХХХХХХХХХ грн. на виплату дивідендів.

7.4. Затвердити розмір дивідендів за 2017 рік, що підлягає виплаті, в сумі ХХХХХХХХХХХХХ грн., що на одну просту іменну акцію складає ХХХ грн.

7.5. Затвердити строк виплати дивідендів: не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами даного рішення про виплату дивідендів.

7.6. Затвердити порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів, через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8. Розподіл прибутку ПАТ «ВіЕс Банк» за 2015-2016 роки, затвердження розміру дивідендів за 2015 - 2016 роки, прийняття рішення про строк і порядок виплати дивідендів за 2015 – 2016 роки.

Проект рішення:

8.1. Направити нерозподілений прибуток ПАТ “ВіЕс Банк” за 2015 рік в розмірі ХХХХХХХХХХХХХХХХХ грн. на виплату дивідендів.

8.2. Направити нерозподілений прибуток ПАТ “ВіЕс Банк” за 2016 рік в розмірі ХХХХХХХХХХХХХХХХХ грн. на виплату дивідендів.

8.3. Затвердити загальний розмір дивідендів за 2015 – 2016 роки, що підлягає виплаті, в сумі ХХХХХХХХХХХХХ грн., що на одну просту іменну акцію складає ХХХ грн.

8.4. Затвердити строк виплати дивідендів: не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами даного рішення про виплату дивідендів.

8.5. Затвердити порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів, через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» на 2018 рік.

Проект рішення:

9.1.Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» на 2018 рік.

10. Припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ «ВіЕс Банк».

Проект рішення:

10.1.Припинити достроково з 27.04.2018 року повноваження членів Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк»:

- Попенка Сергія Павловича  - члена Спостережної ради, Голови Спостережної ради;

- Ястремської Наталії Євгенівни – члена Спостережної ради, заступника Голови Спостережної ради;

- Назаренко Людмили Василівни  – члена Спостережної ради;

- Никитенко Валентини Степанівни  - незалежного члена Спостережної ради;

- Максюти Анатолія Аркадійовича  - незалежного члена Спостережної ради.

11. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк» та встановлення кількісного складу Спостережної ради.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради.

Проект рішення:

12.1.  Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради Банку, зазначивши:  

а) строк договору (повноважень) – 3 роки, але у будь-якому випадку не більше ніж  максимально визначений законодавством строк;

б) повноваження Голови, заступника Голови і членів Спостережної ради Банку визначаються Статутом Банку та Положенням про Спостережну раду Банку;

в) розмір винагороди за виконання обов`язків члена Спостережної ради встановлюється договорами (контрактами) з Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради.

12.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ “ВіЕс Банк” спільно з будь-яким членом Правління на підписання цивільно-правових договорів з Головою, заступником Голови і членами Спостережної ради ПАТ “ВіЕс Банк”.   

13. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ВіЕс Банк» та припинення діяльності Ревізійної комісії.

Проект рішення:

13.1.       Припинити достроково з 27.04.2018 року повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ВіЕс Банк»:

Нелепи Ганни Павлівни – Голови Ревізійної комісії;

Донченка Вячеслава Олександровича - члена Ревізійної комісії;

Найди Катерини Олександрівни - члена Ревізійної комісії.

13.2.       Припинити достроково з 27.04.2018 року  діяльність Ревізійної комісії.

14. Внесення змін до статуту ПАТ «ВіЕс Банк»  шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

14.1.       Внести та затвердити зміни до статуту ПАТ «ВіЕс Банк» шляхом викладення його у новій редакції.

14.2.       Уповноважити Голову Правління ПАТ “ВіЕс Банк” підписати затверджені 27.04.2018 року на Загальних зборах акціонерів зміни до Статуту (нову редакцію Статуту) ПАТ “ВіЕс Банк” та забезпечити у встановленому порядку державну реєстрацію змін до Статуту(нову редакцію Статуту) ПАТ “ВіЕс Банк”.

15.Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк» шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

15.1.       Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк» 05.06.2015 року (Протокол № 51 від 05.06.2015 року) шляхом викладення його у новій редакції.

15.2.       Ввести в дію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк»  з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ВіЕс Банк», затвердженої даними Загальними зборами акціонерів.

16. Внесення змін до Положення про Спостережну раду ПАТ «ВіЕс Банк» шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

16.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Спостережну раду ПАТ «ВіЕс Банк», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк» 05.06.2015 року (Протокол № 51 від 05.06.2015 року) шляхом викладення його у новій редакції.

16.2. Ввести в дію Положення про Спостережну раду ПАТ «ВіЕс Банк» з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ВіЕс Банк», затвердженої даними Загальними зборами акціонерів.

17. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВіЕс Банк».

Проект рішення:

17.1.     Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВіЕс Банк», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк» 11.04.2014 року (Протокол № 49 від 11.04.2014 року), визнати таким, що втратило чинність.  

18. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «ВіЕс Банк» шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

18.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Правління ПАТ «ВіЕс Банк», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк» 14.04.2016 року (Протокол № 52 від 14.04.2016 року) шляхом викладення його у новій редакції.

18.2. Ввести в дію нову редакцію Положення про Правління ПАТ «ВіЕс Банк» з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ВіЕс Банк», затвердженої даними Загальними зборами акціонерів.

           

      З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, акціонери мають право ознайомитись від дати надіслання даного Повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів в робочий час (з 09.00. год. до 18.00 год. за Київським часом) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) – в приміщенні Банку за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 213, а в день проведення Загальних Зборів – також  у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, є Голова Правління ПАТ ”ВіЕс Банк" Походзяєва Ірина Вікторівна. Уповноваженою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, є Єпішина Ірина Віталіївна.

      Акціонери володіють правами, наданими їм відповідно до статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів протягом строків, визначених цим законом.

      Відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних Зборів, ПАТ ”ВіЕс Банк" надає у визначеному законом порядку.

      Після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПАТ ”ВіЕс Банк" в порядку та в строки визначені ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

      Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vsbank.ua.

      Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, загальну кількість акцій становить 839 985 461, а також голосуючих акцій становить 839 550 962.

     Проекти рішень по питаннях порядку денного №№1, 7, 8, з відповідними даними будуть визначені у затверджених Спостережною радою ПАТ «ВіЕс Банк» бюлетенях для голосування на річних Загальних Зборах.

     У Загальних Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 

    Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

       Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

         Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт). Довідки за телефонами у м. Львові  (032) 255 0254, (032) 297 0583.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління                                                               Походзяєва І.В.