Новини

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 03.11.2017

2 жовтня 2017

 Шановний акціонере!

Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк»

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

 

 Повне найменування та місцезнаходження товариства:Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк»,  Україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів:03 листопада 2017 року о 09:00 годині у приміщенні  ПАТ «ВіЕс Банк» за адресою: Україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:реєстрація учасників зборів - 03 листопада 2017 року з 08.00 год. до 08.30 год. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:
30 жовтня 2017 року (станом на 24.00 год.) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк”.

1.            Обрання членів лічильної комісії, Голови, секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк”.

Проект рішення:

1.1. Обрати:

а) лічильну комісію для підрахунку голосів при голосуванні по питаннях порядку денного в кількості трьох осіб в такому складі:

- голова комісії – Марків Василь Дмитрович;

- член комісії – Дільний Назар Зеновійович;

- член комісії – Бандирський Андрій Стефанович.

б) Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк” –ХХХХХХХХХХХХХХ;

в) секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк” - Кіндій Наталію Ярославівну.

 2.            Припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ ВіЕс Банк”.

Проект рішення:

2.1. Припинити з 03.11.2017р. повноваження членів Спостережної ради ПАТ “ВіЕс Банк”:

- Рьохлінга Арндта Ніколая (Roechling Arndt Nikolai) - Голови Спостережної ради;

- Юшка Ігоря Олеговича (Yushko Igor) – заступника Голови Спостережної ради;

- Лазарєвої Наталії Миколаївни (Lazareva Natalia) – члена Спостережної ради;

- Воробець Марії Іванівни (Vorobets Mariia) - незалежного члена Спостережної ради;

- Лапішко Марії Львівни (Lapishko Mariia) - незалежного члена Спостережної ради.

3.            Обрання членів Спостережної ради ПАТ ВіЕс Банк” та встановлення кількісного складу Спостережної ради.

4.            Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради.

Проект рішення:

4.1.  Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради Банку, зазначивши:  

а) строк договору (повноважень) – 3 роки, але у будь-якому випадку не більше ніж  максимально визначений законодавством строк;

б) повноваження Голови, заступника Голови і членів Спостережної ради Банку визначаються Статутом Банку та Положенням про Спостережну раду Банку;

в) розмір винагороди за виконання обов`язків члена Спостережної ради встановлюється в сумі 0 (нуль) грн. (безвідплатно).

4.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ “ВіЕс Банк” спільно з будь-яким членом Правління на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради ПАТ “ВіЕс Банк”. 

        З документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою:  м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 213 у  робочі  дні (з понеділка по п’ятницю),  робочий час (з 09.00. год. до 18.00 год. за Київським часом),  а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також  у місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал.  Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vsbank.ua.

         Посадова особа  ПАТ ”ВіЕс Банк”, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління ПАТ ”ВіЕс Банк" Походзяєва Ірина Вікторівна. Уповноважена особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, юрисконсульт юридичного відділу  ПАТ "ВіЕс Банк" Єпішина Ірина Віталіївна.

        Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт). Довідки за телефонами у м. Львові  (032) 255 0254, (032) 297 0583.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління                Походзяєва І.В.

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua