Новини

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

15 березня 2017

Шановний акціонере!

Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк»

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

 Повне найменування та місцезнаходження товариства:Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк»,  Україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів:20 квітня 2017 року о 09:00 годині у приміщенні  ПАТ «ВіЕс Банк» за адресою: Україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:реєстрація учасників зборів - 20 квітня 2017 року з 08.00 год. до 08.30 год. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:13 квітня 2017 року (станом на 24.00 год.) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк”.

1.  Обрання членів лічильної комісії, Голови, секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк” та затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк”.

Проект рішення:

1.1. Обрати:

а) лічильну комісію для підрахунку голосів при голосуванні по питаннях порядку денного в кількості трьох осіб в такому складі:

- голова комісії – Гавриляк Андрій Володимирович;

- член комісії – Дільний Назар Зеновійович;

- член комісії – Бандирський Андрій Стефанович.

б) Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк” – Воробець Марію Іванівну;

в) секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк” - Кіндій Наталію Ярославівну.

 1.2. Затвердити регламент проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк”:

- основна доповідь – до 15 хвилин;

- співдоповідь – до 10 хвилин;

- виступи в дебатах – до 5 хвилин;

- відповіді на запитання – до 5 хвилин. Збори провести без перерви.

2. Розгляд звіту Правління про результати діяльності  ПАТ “ВіЕс Банк” за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ “ВіЕс Банк”.

Проект рішення: 2.1.Затвердити звіт Правління про результати діяльності  ПАТ “ВіЕс Банк” за 2016 рік.

3. Розгляд  звіту Спостережної ради про результати діяльності ПАТ “ВіЕс Банк” за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради  ПАТ “ВіЕс Банк”.

Проект рішення: 3.1.Затвердити звіт Спостережної ради про результати діяльності  ПАТ “ВіЕс Банк” за 2016 рік.

4. Розгляд звіту (висновків) Ревізійної комісії про результати діяльності ПАТ “ВіЕс Банк” за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії  ПАТ “ВіЕс Банк”.

Проект рішення: 4.1.Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії про результати діяльності  ПАТ “ВіЕс Банк” за 2016 рік.

5. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту річної фінансової звітності Банку за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: 5.1.Прийняти до уваги висновок (звіт) зовнішнього аудиту річної фінансової звітності Банку за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту ПАТ “ВіЕс Банк” за 2016 рік.

Проект рішення: 6.1.Затвердити річний звіт ПАТ “ВіЕс Банк” за 2016 рік.

7. Розподіл прибутків та збитків ПАТ “ВіЕс Банк”.

Проект рішення:

7.1. Затвердити фінансовий результат (прибуток) ПАТ “ВіЕс Банк“ за 2016 рік в сумі 63605377,12 грн.

7.2. Направити прибуток за 2016 рік в сумі 3180269,00 грн. до резервного фонду ПАТ “ВіЕс Банк“.  

7.3. Решту прибутку за 2016 рік сумі 60425108,12 грн залишити нерозподіленим.

7.4. Перенести питання про розподіл прибутку за 2015-2016 роки на інше засідання загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк“.

8. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ “ВіЕс Банк” на 2017 рік.

Проект рішення: 8.1.Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ “ВіЕс Банк” на 2017 рік.

9. Припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ ВіЕс Банк”.

Проект рішення: 9.1. Припинити з 20.04.2017р. повноваження членів Спостережної ради ПАТ “ВіЕс Банк”:

- Міхова Валентина Любомирова (Valentin Mihov) – Голови Спостережної ради;

- Юшка Ігоря Олеговича (Igor Yushko) – заступника Голови Спостережної ради;

- Лазарєвої Наталії Миколаївни (Natalia Lazareva) – члена Спостережної ради;

 - Воробець Марії Іванівни (Mariia Vorobets) - незалежного члена Спостережної ради;

- Лапішко Марії Львівни (LapishkoMariia) - незалежного члена Спостережної ради.

10. Обрання членів Спостережної ради ПАТ “ВіЕс Банк” та встановлення кількісного складу Спостережної ради.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради.

Проект рішення:

11.1.  Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради Банку, зазначивши:  

а) строк договору (повноважень) – 3 роки, але у будь-якому випадку не більше ніж  максимально визначений законодавством строк;

б) повноваження Голови, заступника Голови і членів Спостережної ради Банку визначаються Статутом Банку та Положенням про Спостережну раду Банку;

в) розмір винагороди за виконання обов`язків члена Спостережної ради встановлюється в сумі від

0 (нуль) грн. до 10000 (десять тисяч) грн. в місяць за згодою члена Спостережної ради Банку.

11.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ “ВіЕс Банк” Походзяєву Ірину Вікторівну спільно з членом Правління Болотовою Оленою Вікторівною на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради ПАТ “ВіЕс Банк”. 

        З документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою:  м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 213 у  робочі  дні (з понеділка по п’ятницю),  робочий час (з 09.00. год. до 18.00 год. за Київським часом),  а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також  у місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал.  Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vsbank.ua. Посадова особа  ПАТ ”ВіЕс Банк”, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління ПАТ ”ВіЕс Банк" Походзяєва Ірина Вікторівна. Уповноважена особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, юрисконсульт юридичного відділу  ПАТ ”ВіЕс Банк" Єпішина Ірина Віталіївна.  Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт). Довідки за телефонами у м.Львові  (032) 255 0254, (032) 297 0583.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПАТ “ВіЕс Банк”  (тис. грн.) *

Найменування показника

Період

Звітний    2016р.

Попередній 2015р.

Усього активів

3909281

3666012

Основні засоби  

225690

244931

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

328

44711

Сумарна дебіторська заборгованість  

6151

5171

Грошові кошти та їх еквіваленти

1655348

1061777

Нерозподілений прибуток 

234223

158328

Власний капітал 

899076

851457

Статутний капітал 

420000

420000

Довгострокові зобов'язання 

2115314

1756793

Поточні зобов'язання 

894891

1057762

Чистий прибуток (збиток) 

63605

76529

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

840000000

840000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

516

522

*Застереження: зазначена вище інформація за звітний 2016 рік наведена виходячи із попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зокрема за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності ПАТ “ВіЕс Банк”. Цим застереженням звертаємо Вашу увагу на можливу невідповідність зазначеної вище інформації з остаточними показниками, які можуть бути визначені/відкореговані після надіслання цього повідомлення.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.  

Голова Правління   Походзяєва І.В.

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua