Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 22.05.2018

22 травня 2018

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

                                                              І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІЕС БАНК”

2. Код за ЄДРПОУ 19358632

3. Місцезнаходження 79000 м.Львів Грабовського, 11

4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254 032 2971382

5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Припинення емітента шляхом  злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду   

ІІ. Текст повідомлення

22.05.2018 року Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» - БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД прийнято рішення (Протокол № 59) про реорганiзацiю шляхом приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» (79000, м.Львів, вул. Грабовського, 11) (далі – Банк, що приєднується) до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК»  (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) (далi–Банк-правонаступник).
Причини прийняття рiшення: досягнення ефективного використання активів Банку, що приєднується та Банку-правонаступника, підвищення конкурентоспроможності послуг, що надаються даними банками, удосконалення управління і скорочення витрат, а також з метою збільшення прибутку, підвищення інвестиційної привабливості та отримання додаткової можливості залучення ресурсів.

Результати голосування: «ЗА» - 840 000 000 голосiв, «ПРОТИ» - 0 голосiв, «УТРИМВСЯ» - 0 голосiв.

Умови приєднання визначенi Договором про приєднання, який затверджений вищезазначеним Протоколом № 59 та Планом реорганiзацiї. Реорганiзацiя Банку, що приєднується розпочнеться пiсля отримання дозволу Нацiонального банку України на проведення реорганiзацiї.

Основні умови приєднання:

  • Розмiр статутного капiталу Банка-правонаступника: становитиме 1 153 000 100,00 грн.
  • Сума внеску Банку, що приєднується в статутний капітал Банку – правонаступника становить  - 420 000 000,00 грн. Частка Банку, що приєднується у статутному капіталі Банку – правонаступника  становить -  36,43 %.
  • Порядок та умови конвертацiї акцiй: усi простi акцiї  Банку, що приєднується, незалежно вiд класу конвертуються у простi акцiї Банку-правонаступника, крiм акцiй Банку, що приєднується та/або  Банку – правонаступника, якi не пiдлягають конвертації.  
  • Не пiдлягають конвертацiї та пiдлягають анулюванню:

- акцiї Банку, що приєднується, якi були викупленi ним до прийняття загальними зборами рiшення про приєднання;

- акцiї Банку, що приєднується, власниками яких є учасники, якi звернулися до Банку, що приєднується з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцiй та якi отримали таке право до прийняття загальними зборами рiшення про приєднання;

- акцiї Банку, що приєднується, власниками яких є Банк-правонаступник;

- акцiї Банку-правонаступника, власником яких був Банк, що приєднується.

  • Кiлькiсть акцiй Банку-правонаступника, яку отримає кожен учасник Банку, що приєднується, який бере участь у розподiлi таких акцiй, визначається шляхом множення кiлькостi належних йому акцiй Банку, що приєднується на коефiцiєнт конвертацiї. Коефiцiєнт конвертацiї дорівнює 1/140.
  • 140 (сто сорок) акцiй Банку, що приєднується номiнальною вартiстю 0,50 грн. кожна  конвертується в 1 (одну) просту акцiю Банку-правонаступника з номiнальною вартiстю 70,00 грн. кожна. Загальна номiнальна вартiсть акцiй Банку-правонаступника, якi отримує кожен учасник Банку, що приєднується, має бути рiвною загальнiй номiнальнiй вартостi акцiй, якi належали цьому учаснику у статутному капiталi Банку, що приєднується.
  • Загальна кількість акцій Банку, що приєднується, складає 840 000 000 штук загальною номінальною вартістю 420 000 000,00 грн. належать єдиному акціонеру - БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД та конвертуються в 6 000 000 штук простих акцій Банку – правонаступника номінальною вартістю 420 000 000,00 грн.

 ІIІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Голова Правлiння                                                                           Походзяєва І.В.

22.05.2018р.