Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

27 квітня 2018

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

                                                              І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІЕС БАНК”

2. Код за ЄДРПОУ 19358632

3. Місцезнаходження 79000 м.Львів Грабовського, 11

4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254 032 2971382

5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

                                                                                  

ІІ. Текст повідомлення

          25.04.2018 року Спостережною радою емітента прийняте рішення (Протокол № 11 від 25.04.2018 р.) про:

        1. Призначення посадових осіб, а саме:

- Посадова особа Солярчук Оксана Богданівна призначена на посаду Члена Правління строком з 02.05.2018р. по 31.12.2018р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу фінансового моніторингу та комплаєнс – контролю емітента. 

- Посадова особа Самохвалов Андрій Вікторович призначена на посаду  Члена Правління - Заступника Голови Правління строком з 08.05.2018р. по 31.12.2018р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 17.01.2013р. по 16.04.2015р. - ПАТ "Комерційний банк "Надра"" - директор департаменту інформаційних технологій; з 17.04.2015р. по 30.06.2015р. - ПАТ "Комерційний банк "Надра"" - директор департаменту інформаційних технологій; з 14.07.2015р. по сьогоднішній день - АТ "ТАСКОМБАНК".

        2. Продовження терміном з 26.06.2018р. по 31.12.2018р. повноваження Болотової Олени Вікторівни на посаді Члена Правління - Заступника Голови Правління.  Інших посад протягом останніх 5-ти років посадова особа не обiймала.

 

Посадові особи володiють часткою в статутному капіталі емiтента - 0%.

Посадові особи володiють пакетом акцій емітента у розмірі – 0 грн.

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини у посадових осіб немає.

Згоди на розкриття паспортних даних особи не надали.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.         Голова Правління               _________________          Походзяєва І.В.

                                                                                                                                                          25.04.2018 року