Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21.05.2018

22 травня 2018

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

                                                              І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІЕС БАНК”

2. Код за ЄДРПОУ 19358632

3. Місцезнаходження 79000 м.Львів Грабовського, 11

4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254 032 2971382

5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про виплату дивідендів

ІІ. Текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 27 квітня 2018 року. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 05.06.2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 334777606,92грн. Строк виплати дивідендів: початок 05.06.2018 року - кінець 26.10.2018 року (включно). Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну систему. Порядок виплати дивідендів: виплата кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів. У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат: виплату дивідендів відповідно до Рішення №58 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» від 27 квітня 2018 року проводиться частками у довільних розмірах протягом усього строку виплати дивідендів таким чином, щоб загальна сума виплачених дивідендів станом на 27 жовтня 2018 року становила 334 777 606, 92 грн.

 

ІIІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Голова Правлiння                                                                             Походзяєва І.В.

 

                                                                                                                      21.05.2018р.