Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

13 грудня 2017

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

                                                              І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІЕС БАНК”

2. Код за ЄДРПОУ 19358632

3. Місцезнаходження 79000 м.Львів Грабовського, 11

4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254 032 2971382

5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

                                                            ІІ. Текст повідомлення

 

З 12.12.2017 року на підставі заяв від 20.11.2017 року та підтверджень про припинення повноважень від 12.12.2017 року, припинені повноваження Голови Спостережної ради - Рьохлінга Арндта Ніколая, Члена Спостережної ради (заступника Голови Спостережної ради) - Юшка Ігоря Олеговича, Члена Спостережної ради - Авдєєнко (Лазарєвої) Наталії Миколаївни. Посадові особи дозволу на розкриття паспортних даних не надали, акціями в статутному капіталі емітента не володіють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк, протягом якого особи перебували на посаді: 11,5 місяців. На посади замість осіб, повноваження яких припинено, нікого не обрано.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління           Походзяєва І.В.

 13.12.2017 року

                                                                                                                                         

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua