Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

16 квітня 2018

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІЕС БАНК”

2. Код за ЄДРПОУ 19358632

3. Місцезнаходження 79000,  м.Львів, Грабовського, 11

4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254; 032 2971382

5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій

публічного акціонерного товариства

                                                            ІІ. Текст повідомлення

Дата вчинення дії: 11.04.2018 року;

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій: БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN

LIMITED);

Місцезнаходження юридичної особи - власника пакета акцій: Кіпр, Нікосія, 1097, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, вул.

Діагору, буд. 4, Офіс 104.

Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого

органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи: НЕ 313974;

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 99,923%;

Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 99,923%;

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 100%;

Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 100 %.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.         Голова Правління                      ______________________    Походзяєва І.В.

                                                                               

 

                                                                                                          11.04.2018 року