Новини

До відома акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк» та АТ «ТАСКОМБАНК»

19 листопада 2018
До відома акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк» та АТ «ТАСКОМБАНК» !
Повідомлення про проведення спільних загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК»
та ПАТ «ВіЕс Банк»
 
ПАТ «ВіЕс Банк» (місцезнаходження: Україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського,
буд. 11) повідомляє про скликання спільних загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК»
(місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) та ПАТ «ВіЕс
Банк».
 
Спільні загальні збори АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» відбудуться «28»
листопада 2018 року за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30,
конференц - зал.
 
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у спільних
загальних зборах АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» буде проводитись у
приміщенні АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 30, конференц - зал, «28» листопада 2018 року з 09-15 год. до 09-30 год.
 
Початок роботи спільних загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» «28» листопада 2018 року о 09-40 год.
 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у спільних
загальних зборах АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» – 24-00 год. «22» листопада 2018 року.
 
Перелік питань, що виносяться на голосування
(Порядок денний спільних загальних зборів
АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк»):
 
1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження
регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції.
3. Визначення особи, уповноваженої на підписання статуту від імені акціонерів.
 
Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт,
представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного
законодавства України.
 
Спільні загальні збори АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» скликаються
Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК» та Спостережною Радою ПАТ «ВіЕс Банк» на підставі Закону України від 23 березня 2017 року №1985-VIII «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» (із змінами і доповненнями) та дозволу Національного банку України на реорганізацію шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК» за спрощеною процедурою, наданого відповідно до розпорядження Національного банку України від 10.07.2018 року №395-ро.
 
Загальна кількість акцій АТ «ТАСКОМБАНК» станом на дату складання переліку акціонерів для здійснення повідомлення про скликання спільних загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» (станом на 13.11.2018 року) – 10 471 430 штук.
 
Кількість голосуючих акцій АТ «ТАСКОМБАНК» станом на дату складання переліку акціонерів для здійснення повідомлення про скликання спільних загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» (станом на 13.11.2018 року) – 10 471 430 штук.
 
Загальна кількість акцій ПАТ «ВіЕс Банк» станом на дату складання переліку акціонерів для здійснення повідомлення про скликання спільних загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» (станом на 13.11.2018 року), що належать єдиному акціонеру та будуть конвертовані в акції АТ «ТАСКОМБАНК» - 840 000 000 штук.
 
Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «ВіЕс Банк» станом на дату складання переліку акціонерів для здійснення повідомлення про скликання спільних загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» (станом на 13.11.2018 року), що належать єдиному акціонеру та будуть конвертовані в акції АТ «ТАСКОМБАНК» - 840 000 000 штук.
 
Матеріали загальних зборів учасникам банку не надсилаються.
 
Пропозиції до порядку денного загальних зборів не приймаються. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vsbank.ua. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються для розгляду на спільних загальних зборах АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк»: з дати розміщення повідомлення про проведення спільних загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» до дати проведення спільних загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона
 
Петлюри, 30, конференц - зал, з 09-00 год. до 13-00 год. та з 14-00 год. до 18-00 год. в робочі дні, контактна особа: директор Департаменту операцій на фондовому ринку Карелін Артем Валерійович, контактний телефон (44) 393-25-55, факс (44) 393-25-80, у день проведення спільних загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк» акціонерів: з 09-15 у реєстраційної комісії. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів АТ «ВіЕс Банк» та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління АТ «ТАСКОМБАНК». Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
 
СПОСТЕРЕЖНА РАДА ПАТ «ВіЕс Банк».
НАГЛЯДОВА РАДА АТ «ТАСКОМБАНК».