Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

30 січня 2018

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

                                                              І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІЕС БАНК”

2. Код за ЄДРПОУ 19358632

3. Місцезнаходження 79000 м.Львів Грабовського, 11

4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254, 032 2971382

5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

                                                            ІІ. Текст повідомлення

Рішення про припинення та призначення посадових осіб прийнято Загальними зборами акціонерів емітента 29.01.2018 р. Припинення та призначення посадових осіб виконано на підставі Протоколу Загальних зборів емітента № 57 від 29.01.2018 року.

 

1. Посадові особи Шляхтіна Катерина Вікторівна, яка займала посаду Голови Ревізійної комісії та Клюєва Юлія, яка займала посаду члена Ревізійної комісії, припинили повноваження.

Посадові особи володіли частками в статутному капіталі емiтента - 0%.

Посадові особи володiли пакетом акцій емітента у розмірі - 0грн.

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини у посадових осіб немає.

Строк, протягом якого особи перебували на посаді: 2 роки 9 місяців.

 

2. Посадова особа Нелепа Ганна Павлівна призначена на посаду – Голови Ревізійної комісії.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

- з 18.02.2016 р. до теперішнього часу - ТОВ «Група «ТАС», Начальник Управління з контролю активів у банківському секторі;

- з 01.07.2015 р. до 29.01.2016 р.  - ТОВ «УкрКредит», провідний аналітик консолідованої інформації відділу аналітики;

- з 02.06.2010 р. до 30.06.2015 р.  – АТ «Сведбанк» (публічне) (з 28.05.2013 р. ПАО «Омега Банк»),

Начальник Відділу планування та  аналізу Управління економіки та фінансів.

   Посадова особа Донченко Вячеслав Олександрович призначений на посаду – Члена Ревізійної комісії.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

- з 01.09.2016 р. до теперішнього часу - ТОВ “Група ТАС”, Начальник вiддiлу консолiдацiї звiтностi

Дирекцiї з фiнансового контролю та бюджетування;

- з 01.04.2015 р. по  31.08.2015 р. ПАТ “ПУМБ”, провiдний фахiвець вiддiлу методологiї фiнансового облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та розрахункiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi;

- з 21.10.2013 р. по  01.04.2015 р. ПАТ “ПУМБ”, провiдний спецiалiст вiддiлу методологiї фiнансового облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та розрахункiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi;

- з 27.08.2012 р. по  10.07.2013 р. ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», молодший ревiзор вiддiлу Аудиту.

  Посадова особа Найда Катерина Олександрівна призначена на посаду – Члена Ревізійної комісії.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

- з 05.02.14 р. до теперішнього часу - ТОВ “Група ТАС”, Начальник управління фінансового контролю та управління активами у секторі нерухомості Дирекції фінансового контролю та бюджетування;

- з 01.10.13 по 04.02.14 р. -  ТОВ “Група ТАС”, Начальник управління фінансового контролю

Департаменту управління активами у секторі нерухомості;

- з 01.03.11 р. по 30.09.13 р. - ТОВ “ТАС Груп”, старший менеджер з фінансової діяльності Департаменту управління активами у секторі нерухомості.

 

Посадові особи володiють часткою в статутному капіталі емiтента - 0%.

Посадові особи володiють пакетом акцій емітента у розмірі - 0грн.

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини у посадових осіб немає.

Строк, на який призначено посадових осіб: 3 роки.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2.         Голова Правління                                                   Походзяєва І.В.

                                                                                                                       29.01.2018 року