Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

18 вересня 2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

                                                              І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство “ВіЕс Банк”

2. Код за ЄДРПОУ 19358632

3. Місцезнаходження 79000 м.Львів вул. Грабовського, 11

4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254 032 2971382

5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття Інформації www.vsbank.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

                                                            ІІ. Текст повідомлення

З 15.09.2017 року припинені повноваження Члена Ревізійної комісії - Ірини Бури. Повноваження припинені на підставі заяви Ірини Бури від 01.09.2017 року. Посадова особа дозволу на розкриття паспортних даних не надала, акціями в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 29 місяців. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.        

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2. Голова Правління  Походзяєва І.В.

14.09.2017 року