Новини

Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 20.04.2017 p.

26 квітня 2017

Шановний акціонере!

          Публічне акціонерне товариство “ВіЕс Банк” повідомляє про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів, які відбулися 20 квітня 2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні ПАТ “ВіЕс Банк” за адресою: 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, 3-й поверх, конференц-зал.  

Всього акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів:  6 осіб.

Всього акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, є власниками голосуючих з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів акцій та приймали участь у голосуванні: 5 осіб, із загальною кількістю акцій/голосів 839393775 шт.,що становить 99,98 % від голосуючих акцій.

Підсумки голосування  та прийняті рішення по питаннях порядку денного зборів:

1. По першому питанню порядку денного, а саме: обрання членів лічильної комісії, Голови, секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк» та затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк», прийняте рішення:

1.1. Обрати:

а) лічильну комісію для підрахунку голосів при голосуванні по питаннях порядку денного в кількості трьох осіб в такому складі:

- голова комісії – Гавриляк Андрій Володимирович;

 - член комісії – Дільний Назар Зеновійович;

- член комісії – Бандирський Андрій Стефанович.

б) Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк» – Воробець Марію Іванівну.

в) секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк» - Кіндій Наталію Ярославівну.

 1.2. Затвердити регламент проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк»:

- основна доповідь – до 15 хвилин;

- співдоповідь – до 10 хвилин;

- виступи в дебатах – до 5 хвилин;

- відповіді на запитання – до 5 хвилин. Збори провести без перерви.

 Підсумок голосування:“ЗА” - 839393775,  - “ПРОТИ”: 0;  - “УТРИМАЛИСЬ”: 0

 2. По другому питанню порядку денного, а саме: розгляд звіту Правління про результати діяльності  ПАТ «ВіЕс Банк»  за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ВіЕс Банк», прийняте рішення:

2.1. Затвердити звіт Правління про результати діяльності  ПАТ «ВіЕс Банк» за 2016 рік.

Підсумок голосування:“ЗА” - 839393775,  - “ПРОТИ”: 0;  - “УТРИМАЛИСЬ”: 0

 3.  По третьому питанню порядку денного, а саме: розгляд  звіту Спостережної ради про результати діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради  ПАТ «ВіЕс Банк», прийняте рішення:

3.1.        Затвердити звіт Спостережної ради про результати діяльності  ПАТ «ВіЕс Банк» за 2016 рік.

Підсумок голосування:“ЗА” - 839389634,  - “ПРОТИ”: 4141;  - “УТРИМАЛИСЬ”: 0 

4. По четвертому питанню порядку денного, а саме: розгляд звіту (висновків) Ревізійної комісії про результати діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії  ПАТ «ВіЕс Банк», прийняте рішення:

4.1. Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії про результати діяльності  ПАТ «ВіЕс Банк» за 2016 рік.

Підсумок голосування:“ЗА” - 839393775,  - “ПРОТИ”: 0;  - “УТРИМАЛИСЬ”: 0

 5. По п`ятому питанню порядку денного, а саме: розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту річної фінансової звітності ПАТ «ВіЕс Банк»  за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, прийняте рішення:

5.1.        Прийняти до уваги висновок (звіт) зовнішнього аудиту річної фінансової звітності Банку за 2016 рік.

Підсумок голосування:“ЗА” - 839393775,  - “ПРОТИ”: 0;  - “УТРИМАЛИСЬ”: 0

 

6. По шостому питанню порядку денного, а саме: затвердження річного звіту ПАТ «ВіЕс Банк» за 2016 рік, прийняте рішення:

6.1.        Затвердити річний звіт ПАТ «ВіЕс Банк» за 2016 рік.

Підсумок голосування:“ЗА” - 839393775,  - “ПРОТИ”: 0;  - “УТРИМАЛИСЬ”: 0 

7. По сьомому питанню порядку денного,а саме: розподіл прибутків та збитків ПАТ «ВіЕс Банк», прийняте рішення:

7.1. Затвердити фінансовий результат (прибуток) ПАТ «ВіЕс Банк» за 2016 рік в сумі 63 582 704,20 грн.

7.2. Направити прибуток за 2016 рік в сумі 3 179 135.21 грн. до резервного фонду ПАТ «ВіЕс Банк».  

7.3. Решту прибутку за 2016 рік сумі 60 403 568.99 грн. залишити нерозподіленим.

7.4. Перенести питання про розподіл прибутку за 2015-2016 роки на інше засідання загальних зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк».

Підсумок голосування:“ЗА” - 839393775,  - “ПРОТИ”: 0;  - “УТРИМАЛИСЬ”: 0

 8. По восьмому питанню порядку денного,а саме: визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» на 2017 рік, прийняте рішення:

8.1. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» на 2017 рік.

Підсумок голосування:“ЗА” - 839393775,  - “ПРОТИ”: 0;  - “УТРИМАЛИСЬ”: 0

9. По дев`ятому питанню порядку денного,а саме: припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ «ВіЕс Банк», прийняте рішення:

9.1. Припинити достроково з 20.04.2017 р. повноваження членів Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк»:

- Міхова Валентина Любомирова (Valentin Mihov) – Голови Спостережної ради;

- Юшка Ігоря Олеговича (Igor Yushko) – заступника Голови Спостережної ради;

- Лазарєвої Наталії Миколаївни (Natalia Lazareva) – члена Спостережної ради;

- Воробець Марії Іванівни (Mariia Vorobets) - незалежного члена Спостережної ради;

- Лапішко Марії Львівни (Lapishko Mariia)  - незалежного члена Спостережної ради.

9.2. Рішення вступає в силу з моменту його прийняття. 

Підсумок голосування:“ЗА” - 839393775,  - “ПРОТИ”: 0;  - “УТРИМАЛИСЬ”: 0

 10. По десятому питанню порядку денного, а саме: обрання членів Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк» та встановлення кількісного складу Спостережної ради, прийняте рішення:

10.1. Обрати з 20.04.2017 року членів Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк» в кількості 5 осіб, у наступному складі: 

- Міхова Валентина Любомирова (Valentin Mihov) – Голова Спостережної ради;

- Юшка Ігоря Олеговича (Igor Yushko) – заступник Голови Спостережної ради;

-  Лазарєву Наталію Миколаївну (Natalia Lazareva) – член Спостережної ради;

- Воробець Марію Іванівну (Mariia Vorobets) - незалежний член Спостережної ради;

- Лапішко Марію Львівну ( Lapishko Mariia) - незалежний член Спостережної ради.

Підсумок голосування:“ЗА” - 4 196 941 355,  - “ПРОТИ”: 27520;  - “УТРИМАЛИСЬ”: 0

 11. По одинадцятому питанню порядку денного, а саме: затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради, прийняте рішення:

11.1.  Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк», зазначивши:  

а) строк договору (повноважень) – 3 роки, але у будь-якому випадку не більше ніж  максимально визначений законодавством строк;

б) повноваження Голови, заступника Голови і членів Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк» визначаються Статутом ПАТ «ВіЕс Банк» та Положенням про Спостережну раду ПАТ «ВіЕс Банк»;

в) розмір винагороди за виконання обов`язків члена Спостережної ради встановлюється в сумі від 0 (нуль) грн. до 10000 (десять тисяч) грн. в місяць за згодою члена Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк».

11.2. Уповноважити  Голову Правління ПАТ «ВіЕс Банк» Походзяєву Ірину Вікторівну спільно з членом Правління Болотовою Оленою Вікторівною на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк».

Підсумок голосування:“ЗА” - 839393775,  - “ПРОТИ”: 0;  - “УТРИМАЛИСЬ”: 0

 Правління ПАТ “ВіЕс Банк”

Копія Протоколу № 53 від 20.04.2017 року Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ВіЕс Банк”

Контактна інформація

Інформаційний центр

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти

Курси валют

21.09.2018КупiвляПродаж
USD27.910028.1500
EUR32.500032.8800
RUB0.38000.4150
Валютний калькулятор

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua