Про банк

Загальні положення

Законодавство про захист персональних даних

Законодавство про захист персональних даних складають: Конституція України, Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, набрав чинності 01.01.2011 року (надалі – «Закон»), інші закони та підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додатковий протокол до неї (ратифіковано 06.07.2010, дата набрання чинності для України 01.01.2011).

Основні терміни (стаття 2 Закону)

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

Персональні дані– відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.

Контактна інформація

Інформаційний центр

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти